صابون چیست؟

صابون چیست و چگونه ساخته میشود؟

ترکیبات شیمیایی صابون و شوینده‌ها

صابون و صنعت صابون‌ سازی ریشه در بیش از 2000 سال گذشته دارد، در حفاری‌های پمپیی یک کارخانه صابون‌ سازی پیداشده است.

در میان بسیاری از صنایع شیمیایی، هیچکدام همانند صنایع صابون‌سازی چنین تغییرات بنیادی در مواد اولیه شیمیایی خود تجربه نکرده‌اند.

معمولاً پذیرفته‌ شده است که مصرف سرانه صابون نشان‌ دهنده سطح زندگی افراد هر کشوری است.

پیشینه تاریخی صابون

صابون درواقع هیچگاه “کشف” نشده، بلکه به‌ تدریج از مواد خام قلیایی و چربی‌ها تحول‌ یافته است.

پلینی پدر، ساخت صابون‌های نرم و سخت را در قرن اول شرح داده است، ولی تا قرن سیزدهم هیچگاه صابون به مقدار کافی بطوری‌ که بتوان به آن صنعت گفت تولید نشد.

تا اوایل دهه 1800 باور بر این بود که صابون مخلوطی مکانیکی از چربی و قلیاست.

مدتی بعد شُورول، شیمیدان فرانسوی نشان داد که تشکیل صابون درواقع یک واکنش شیمیایی است.

دومئیه کارهای وی را در زمینه بازیابی گلیسیرین از مخلوط‌های صابونی شده کامل کرد.

تا پیش از کشف مهم لوبلان درزمینه تولید ارزان‌ قیمت سدیم کربنات از سدیم کلرید، نیاز به قلیا از طریق خیساندن خاکستر چوب‌ها یا تبخیر آب‌هایی مانند آب رودخانه نیل که به‌طور طبیعی قلیایی‌اند تأمین می‌شد.

مطالعه بیشتر